• lv
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība
Aicina pieteikties Norvēģijas arodbiedrību ikgadējām stipendijām


NORVĒĢIJAS ARODBIEDRĪBU KONFEDERĀCIJAS  (LO-Norway )
stipendijas 2012.gadam

LO-Norway pastāv fonds, lai finansiāli atbalstītu attīstības valstu, Centrālās un Austrumeiropas valstu arodbiedrības biedru apmācības/studijas.
Norvēģijas Arodbiedrību konfederācija arī šogad laipni piedāvā stipendijas partneru organizācijām. Organizācijai, kas piesaka savu stipendiātu, ir jāuzņemas atbildība par konkrēto stipendijas pieteikumu.
PIETEIKUMS STIPENDIJAI JĀIESNIEDZ LĪDZ
2011.GADA 11.NOVEMBRIM

NOTEIKUMI:
- Stipendiju piešķir arodbiedrības biedram, bet var tikt piešķirta arī arodbiedrības darbiniekam, ja pieteicēja organizācija to pieprasa.
- Stipendijas tiek piešķirtas, lai pilnībā vai daļēji finansētu apmācības/studijas.
- Apmācība var ilgt no 2 līdz 6 mēnešiem. Arī īsāka laika apmācības kurss vai vakara mācības var tikt izskatītas.
- Stipendijas prioritāri tiek piešķirtas mācībām sekojošās jomās: koplīgumu pārrunu iemaņas, pētniecība un dokumentu aprite, ekonomika un vadībzinības, arodbiedrības finanses un administrēšana, organizatoriskās prasmes, valodu zinības un datoru apmācība.
- Mācībām jānotiek pieteicēja valstī (vēlams). Ja tas nav iespējams, stipendijas pieteicējam jāparedz budžetā resursi, kas nosedz izdevumus valstī, kur notiks paredzētā apmācība.
Pieteicējam jāsniedz sekojoša informācija un jāiesniedz sekojoši dokumenti:
1. Kandidāta vārds un ieņemamais amats, pases izmēra fotogrāfija
2. Autobiogrāfija ar informāciju par iepriekšējo izglītību un kvalifikāciju/pieredzi
3. Nosaukums un adrese mācību iestādei/institūtam
4. Detalizēts budžets, kas iekļauj kursu/apmācības/studiju izmaksas un mācību grāmatas, dzīvošanu ( īri), ēdināšanu, un ceļa izmaksas.
Bez tam, tai organizācijai, kas piesaka stipendiātu, jāpamato iemesls, kāpēc tieši konkrētā persona ir izvēlēta stipendijas saņemšanai, kā arī tas, kā viņa/as zināšanas tiks pielietotas pēc apmācībām/studijām konkrētās arodbiedrības kapacitātes palielināšanā.
Pēc apmācību/studiju pabeigšanas, stipendiātam ir jāiesniedz ziņojums par mācībām organizācijai, kas viņu nosūtījusi mācīties. Attiecīgi šī organizācija iesniedz ziņojumu LO-Norway.

Pieteikumi uz stipendijām jāadresē:
LO-Norway International Department
Nina Mjoberg (e-pasts: nina.mjoberg@lo.no )
Norwegian Confederation of Trade Unions, Youngs gate 11, N-0181 Oslo
Tel. +47 23 06 10 50; fax: +47 23 06 17 43
 Jaunumi

Pieraksties lai saņentu jaunumus.