• lv
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO
5. UNI World kongress Liverpūlē 

Šogad UNI gaidāmi ievērojami notikumi. No 2018. gada 17. jūnija līdz 20. jūnijam Liverpūlē, Apvienotā Karalistē notiks 5. UNI World kongress.

 Vēršam uzmanību uz galvenajiem UNI mērķiem:

 IZLAUŠANĀS STRATĒĢISKAIS PLĀNS 2018-2022

      UNI misija ir sekmēt strādājošo spēku ar stipru arodbiedrību un efektīvu kolektīvo pārrunu palīdzību. Lai to nodrošinātu, UNI:

 1. Ar organizēšanas palīdzību audzēs arodbiedrības.

 2. Sekmēs spēku starptautiskos uzņēmumos.

 3. Aizsargās un paplašinās kolektīvās pārrunas.

 4. Sauks uzņēmumus pie atbildības.

 5. Sauks valdības pie atbildības.

ARODBIEDRĪBAS PAR ILGTSPĒJĪGU STARPTAUTISKO EKONOMIKU

 Ilgtspējīgai nākotnei nepieciešams jauns un alternatīvs ekonomiskais modelis. UNI Global Union ir apņēmies:

  1. Kvalitatīvas darba vietas.

 a) Pasaulei nepieciešams darba samaksas pieaugums! UNI pievienosies un atbalstīs globālās un reģionālās kampaņas par darba samaksas un pirktspējas palielināšanu, kā arī par globālo iztikas minimumu visiem cilvēkiem.

 b) Kolektīvajām pārrunām ir izšķiroša nozīme ilgtspējīgas ekonomiskās nākotnes veidošanā.

 c) Jāpārtrauc nedrošu nodarbinātības formu izplatība. Darbavietām jābūt formālām un drošām. UNI pastiprinās savus centienus šajā jautājumā, atbalstot organizēšanu, kolektīvās pārrunas un likumdošanas kampaņas.

 d) UNI un tā sadarbības partneri pieprasa palielināt valsts investīcijas, lai atbalstītu nodarbinātības un ekonomikas izaugsmi, kā arī padarītu sabiedrību līdzvērtīgāku.

 e) UNI piedalīsies globālajā kampaņā, lai līdz 2030. gadam sasniegtu ilgtspējīgas attīstības mērķus, kas ietver nabadzības, bērnu darba un mūsdienu verdzības izskaušanu. UNI atbalsta SDO Pienācīgas nodarbinātības programmu un ITUC kampaņu par migrantu un bēgļu tiesībām uz drošu patvērumu un pienācīgu darbu. UNI sadarbosies arī ar citām pusēm, lai veicinātu iekļaujošu izaugsmi un ilgtspējīgu ekonomisko attīstību.

 f) Jāpieņem valsts politika, kas mazinātu masveida bezdarbu un jo īpaši jauniešu bezdarbu.

 2. Sociālā aizsardzība.

 UNI un tā sadarbības partneri aicina nodrošināt universālu, pielāgojamu un iekļaujošu sociālo aizsardzību, kas nodrošina pienācīgu dzīves līmeni visiem darba ņēmējiem ar apdrošināšanu bezdarba gadījumā, sociālā nodrošinājuma un pensiju pabalstiem, un piekļuvi veselības aprūpei un citiem sabiedriskiem pakalpojumiem.

 3. Vienlīdzīgāka sabiedrība.

 a) UNI tā sadarbības partneri iestāsies par:

 b) Pašreizējo vēsturisko nevienlīdzību ienākumu, turības un iespēju ziņā, kas apdraud gan demokrātiju, gan ilgtspējīgu ekonomikas nākotni. Mēs izplatīsim ziņojumu: "Bez arodbiedrību līdzdalības un ieguldījuma nav iespējams risinājums".

 c) Nodokļi, kas taisnīgāk sadala ienākumus, un stingrāka valsts kontrole, lai novērstu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas.

 d) Izskaust korupciju, kas sabiedrībai atņem paredzētos līdzekļus un mazina demokrātiju.

 e) Labi pārvaldīta, regulēta un ilgtspējīga banku sistēma, kas atbalsta reālo ekonomiku, sociālo labklājību un darba vietu radīšanu, kā arī ieguldījumu modeli, kas balstīts uz ilgtermiņa perspektīvām.

 f) Dot iespēju sievietēm visā pasaulē, jo īpaši uzlabojot ekonomiskās un politiskās iespējas, kā arī aizstāvot sieviešu un meiteņu tiesības.

 4. Klimata rīcība.

 UNI tā sadarbības partneri:

 a) Atbalstīs kampaņas, lai pārtrauktu klimata pārmaiņas, un ziņos, ka labas darba vietas ir atkarīgas no veselīgas apkārtējās vides.

 b) Aktīvi atbalstīs ITUC aicinājumu panākt taisnīgas pārejas principu ietekmētajiem darbiniekiem, tostarp nodrošinot nepieciešamo prasmju apguvi un pārkvalificēšanos.

 c) Mudinās valdības un uzņēmumus īstenot ilgtspējības politikas, lai izpildītu saistības, kas izriet no Parīzes līguma. Arī arodbiedrībām jāapņemas sasniegt šo mērķi.

 d) Informēs un dalīsies ar valsts un nacionālajām klimata kampaņām un pasākumiem, lai iedvesmotu un informētu citus.

 5. Jauns tirdzniecības un investīciju modelis

 UNI un tā sadarbības partneri sekmēs un atbalstīs tirdzniecības un investīciju nolīgumus, kas noteiktu cilvēkus un planētas izdzīvošanas spēju par prioritāti. Konkrētāk, šiem līgumiem:

 a) Jāaizsargā darba standarti, koplīgumi, sabiedriskie pakalpojumi, tostarp universālā pasta sistēma, un valstu tiesības regulēt.

 b) Jāīsteno cilvēku pamattiesības, ieskaitot darba tiesības.

 c) Jāiekļauj ANO cilvēku attīstības indekss un citi līdzīgi rādītāji.

 d) Jāiekļauj vienlīdzība, kā arī ētikas un ilgtspējas apsvērumi tehnoloģiju izstrādē un piemērošanā.

 e) Jāpārtrauc priviliģētas juridiskās attieksmes izrādīšana korporācijām un investoriem. Jebkādam likumīgam risinājumam tirdzniecības strīdu izšķiršanā jāatbilst pārredzamības, taisnīguma un vienlīdzīgas attieksmes standartiem .

 f) Jāapsver investoru pienākumi pret darbiniekiem, patērētājiem, vidi un sabiedrību kopumā.

 g) Jānodrošina arodbiedrību, patērētāju un visu citu interešu grupu pieeja informācijai pārrunu procesā. Būtiska nozīme ir nodrošināt pārredzamību komitejām, kas piemēro ieguldījumu nolīgumus, jo īpaši tām, kas ir atbildīgas par regulatīvo sadarbību, pakalpojumu liberalizāciju un ieguldījumiem.

 

ARODBIEDRĪBAS UN NODARBINĀTĪBAS NĀKOTNE

 GALVENIE 10 SOĻI UN PRINCIPI:

 1. Nodrošināt kvalitatīvu darbu, taisnīgumu, pārredzamību, iespējas un atbildību .

 Visiem darba ņēmējiem jābūt pienācīgam darbam taisnīgos apstākļos un iespējai tikt uzklausītam. Nākotnes darbavietām ir jāietver pārredzamība, iespējas un atbildība. Tas prasa digitalizācijas peļņu investēt jaunās darbavietās un piešķirt darbiniekiem daļu no radītajiem ieguvumiem, piemēram, īsāku darba laiku.

 2. Nodrošināt vienādas iespējas

 Cilvēkiem un darba ņēmējiem visā pasaulē, ziemeļos un dienvidos, laukos un pilsētās, vecākās paaudzes un jauniešiem, sievietēm un vīriešiem, cilvēkiem bez prasmēm un speciālistiem, neatkarīgi no etniskās piederības un sociālekonomiskā statusa jābūt brīviem no diskriminācijas, iespējai attīstīties, justies pilnvarotiem un novērtētiem.

 3. Nodrošināt darbinieku sociālās un pamattiesības.

 Visiem darba ņēmējiem jābūt vienādās izpildāmām sociālajām un pamattiesībām, piemēram, biedrošanās brīvības tiesībām. Tas īpaši attiecas uz tiesībām pievienoties arodbiedrībai un arodbiedrību tiesībām piekļūt darba ņēmējiem, vienoties par koplīgumiem un tiesībām streikot, lai panāktu minētos koplīgumus. Kopīgošanas tiesības, kā arī tiesības tikt uzklausītam un būt informētam ir jāpiemēro arī jaunajā nodarbinātības pasaulē. Lai to atspoguļotu, jāpaplašina darba vietas definīcija.

 4. Nodrošināt tiesības uz sociālo aizsardzību visiem strādājošajiem

 Jāizveido / jāuzlabo sociālās sistēmas, lai visi darba ņēmēji iegūtu tiesības uz sociālajām garantijām.

 ¨ Visi uzņēmumi maksā nodokļus un veic sociālās iemaksas.

 ¨ Tiesības uz sociālo aizsardzību mēra pēc nostrādāto stundu skaita, neatkarīgi no darba veida, ilguma un apjoma. Šī elastīgā pabalstu sistēma šobrīd tiek īstenota vairākās valstīs.

 5. Nodrošināt visiem strādājošajiem pieeju mūžizglītībai

 Visiem strādājošajiem ir jābūt tiesībām uz regulārām apmācībām. Lai atbalstītu darba tirgus mobilitāti un lai cīnītos pret straujo tehnoloģiju attīstību, darba ņēmējiem, arī pašnodarbinātām personām, jābūt pieejamai nepārtrauktai kvalifikācijas celšanai sistēmai un pārkvalifikācijas iespējām. Tās ir vispārējas tiesības turpināt mācības ar atbilstošu atalgojuma līmeni.

 6. Ētisks mākslīgais intelekts, kas ievēro cilvēku un planētas vajadzības

 Mākslīgajam intelektam ir jāievēro cilvēku un planētas vajadzības. Tādēļ būtiska nozīme ir diskusijām globālā mērogā par ētisku mākslīgo intelektu. Vispasaules konvencija par ētisku mākslīgo intelektu ir vistiešākā garantija cilvēces izdzīvošanai.

 7. Nodrošināt darbinieku datu tiesības un datu aizsardzību

 Darba ņēmējiem un arodbiedrībām jābūt tiesībām piekļūt, ietekmēt, rediģēt un dzēst datus, kas tiek ievākti par viņiem un viņu darba procesiem. Tas prasa atbilstošus tiesību aktus un citus mehānismus.

 8. Nodrošināt korporatīvās piegādes ķēdes atbildību

 Cilvēktiesības, tostarp darba ņēmēju tiesības, jāievēro visos korporācijas piegādes ķēžu posmos. Uzņēmumi ir atbildīgi par savām darbībā. Pūļdarbs un citas tiešsaistes darba platformas ir jāregulē

 9. Nodrošināt labsajūtu un noteikt to par prioritāti

 Atteikties no IKP kā sabiedrības sociālās un ekonomiskās veselības rādītāju un pieņemt daudzdimensiju matricu, kas ietver cilvēka cieņas, brīvības, demokrātijas, vienlīdzības, tiesiskuma un cilvēktiesību ievērošanas vērtības. ESAO Labākas dzīves indekss2 piedāvā interesantu sākumpunktu.

 Arvien vairāk cilvēku un organizāciju apzinās, ka, lai gan IKP nosaka izaugsmi un ienākumus, tas neietver tādus faktorus kā apkārtējā vide, sociālā labklājība, vienlīdzība, veselība un laime.

 10. Īsteno to - UNI kolektīvā apņemšanās un aicinājums rīcībai

 Apzinoties pašreizējo steidzamību un stratēģijas nozīmi UNI Global Union nākotnei, mēs apzinīgi, ar nodomu un kompetenci, veidosim nākotnes nodarbinātības pasauli, lai tā būtu pārredzama, visiem nodrošinātu iespējas un sekmētu darba ņēmējus. Arodbiedrības ir daļa no risinājuma. Izmantojot mūsu vadošo lomu un ietekmi, mēs nodrošināsim starptautisku atbildi šiem jautājumiem. Kopīgi izmantosim UNI vēstījumu esošajos, kā arī jaunajos sektoros, darba devējiem un darba ņēmējiem - neatkarīgi no to atrašanās vietas.

 PAR MIERU PASAULĒ, DEMOKRĀTIJU UN CILVĒKTIESĪBĀM

1. Demokrātija un cilvēktiesību ievērošana. UNI apņemas:

 a) atbalstīt un aizstāvēt arodbiedrību biedrus, kas saskaras ar vardarbību, un sniegt praktisku un politisku atbalstu sadarbības partneriem, kas darbojas konfliktu situācijās, lai panāktu mieru, izlīgumu un demokrātijas veidošanu

 b) pieprasīt, lai visas valdības denonsē sieviešu tiesību pārkāpumus bruņotos konfliktos, nodrošinātu, ka agresori tiek sodīti tiesā, un veltīt līdzekļus, lai palīdzētu un aizsargātu sievietes un bērnus, kas ir bijuši un tiek izmantoti kā ieroči karā.

 c) iestāties pret valdībām, kas uzbrūk un atsakās no cilvēktiesībām, ieskaitot tiesības uz apvienošanās, runas un pulcēšanās brīvību, kas ir demokrātijas pamatelementi.

 d) sākt kampaņas, lai sabiedrībai aizsargātu plašsaziņas līdzekļu, drukāto un elektronisko plašsaziņas līdzekļu, jo īpaši sabiedriskās apraides un to darbinieku brīvību, kas ir demokrātisku plašsaziņas līdzekļu stūrakmens.

 2.Valstis, kas iesaistītas konfliktos.

 UNI aicina valdības iesaistīties sarunās un veikt darbības darba ņēmēju tiesību ievērošanai.

 3. Atbruņošanās.

 UNI pieprasa būtiski samazināt militāros izdevumus un šo resursu pārvietošanu, lai apmierinātu neatliekamās sociālās vajadzības un veicinātu iekļaujošu izaugsmi un attīstību.

 4. Diskriminācijas, rasisma un ksenofobijas izbeigšana.

 a) apkarot rasismu un LGBTI kopienas locekļu diskrimināciju, arī pamatojoties uz reliģiju, tautību vai etnisko izcelsmi.

 b) veicināt arodbiedrību rīcību, lai uzlabotu toleranci un izpratni par tautām un kultūrām, un mudināt sadarbības partnerus koordinēt darbības ar sociālā un miera kustībām, kuru mērķi ir vienādi arodbiedrību mērķiem.

 c) kopā ar sadarbības partneriem lūgt valdības uzņemties atbildību par bēgļu un migrācijas krīzi un spert soļus, lai izskaustu iemeslus emigrācijai no izcelsmes valstīm. Migrantu un bēgļu veiksmīgai integrācijai ir tiesības uz darbu, apmācībām un vienlīdzīgu attieksmi.

 5. Darba tiesības ir cilvēktiesības

UNI veiks kampaņu par ANO Uzņēmējdarbības un cilvēktiesību principu pamatnostādņu pieņemšanu un īstenošanu. UNI sauks korporācijas pie atbildības par to darbībām, kā arī par bezdarbībām piegādes ķēžu posmos – no tiešsaistes darba platformām un pūļa darbiem līdz apakšuzņēmējiem.Jaunumi

Pieraksties lai saņentu jaunumus.