• lv
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība
Saeima ņem vērā LBAS prasības


Saeimas Sociālo un darba lietu komisija nobalsojusi par pakāpeniskāku pensionēšanās vecuma paaugstināšanu – no 2014. gada ar soli – trīs mēneši gadā, līdz ar to 65 gadu vecumu sasniedzot 2026. gada 1. janvārī, nevis 2020. gadā, kā to bija iecerējusi valdība. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) šo tautas kalpu lēmumu uzskata par pietiekami lielu sasniegumu, kas panākts arodbiedrību neatlaidīga spiediena rezultātā.

Taču LBAS joprojām ir pārliecināta, ka pensionēšanās vecumu vajadzēja sākt celt tikai no 2016. gada, jo valstī nav izstrādāts un iedarbināts neviens atbalsta mehānisms – ne nodarbinātības, ne veselības aprūpes, ne ēnu ekonomikas apkarošanas, ne demogrāfijas, ne mūžizglītības jomās.

Saeimas Sociālo un darba lietu komisija ņēma vērā vēl vairākus būtiskus LBAS priekšlikumus grozījumiem likumā "Par valsts pensijām"un virza tos tālāk uz Saeimu.

Par tiesībām uz atvieglotām vecuma pensijām sakarā ar bērna kopšanu

11.pantā izteikt ceturtās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Tiesības uz vecuma pensiju piecus gadus pirms šā panta pirmajā daļā noteiktā vecuma sasniegšanas, ja apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 25 gadiem, ir bērna vecākam vai aizbildnim, kurš laika periodā līdz bērna 18 gadu vecuma sasniegšanai ne mazāk kā astoņus gadus ir aprūpējis trīs vai vairāk bērnus vai bērnu, kurš normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vismaz piecus gadus ir bijis atzīts par bērnu ar invaliditāti. Šādu tiesību nav personai, kurai atņemtas aprūpes vai aizgādības tiesības vai kura atcelta no aizbildņa pienākumu pildīšanas nekārtīgas aizbildņa pienākumu izpildīšanas dēļ." Daļēji atbalstīts.

Par invaliditātes pensijas aprēķināšanu

Izteikt 16.panta pirmās daļas 1.punkta apzīmējuma „Vi” skaidrojuma trešo teikumu šādā redakcijā:

„Ja minētajā periodā pirms invaliditātes pensijas piešķiršanas ir nostrādāts mazāk par 36 mēnešiem, vidējo apdrošināšanas iemaksu algu aprēķina, dalot apdrošināšanas iemaksu algu summu ar faktiski nostrādātajiem darba mēnešiem”. Atbalstīts.

Par tiesībām uz pensiju ar atvieglotiem noteikumiem par darbu sevišķi kaitīgos un sevišķi smagos darba apstākļos vai kaitīgos un smagos darba apstākļos

Papildināt ar 9.punktu šādā redakcijā: „9.Izdarot grozījumus apdrošināšanas iemaksu tarifos, pārtraucama turpmāka apdrošināšanas stāža noteikšana, kas dod tiesības uz pensiju ar atvieglotiem noteikumiem par darbu sevišķi kaitīgos un sevišķi smagos darba apstākļos vai kaitīgos un smagos darba apstākļos, saglabājot tiesības uz pensiju ar atvieglotiem noteikumiem par agrāk nostrādāto laiku, ievērojot vecumu, kāds norādīts šo pārejas noteikumu 8.punktā.” Tādējādi atbalstītas tiesības uz pensiju ar atvieglotiem noteikumiem par darbu sevišķi kaitīgos un sevišķi smagos darba apstākļos vai kaitīgos un smagos darba apstākļos bez termiņa.

Par pensiju aprēķināšanas kārtību

"33. Līdz 2015.gada 31.decembrim (bija līdz 2013.gadam) vecuma pensijas sākuma kapitāla aprēķināšanai apdrošinātajām personām, kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem un kurām mēneša vidējā apdrošināšanas iemaksu alga, kas aprēķināta saskaņā ar šo pārejas noteikumu 13.punktu, ir mazāka par vidējo apdrošināšanas iemaksu algu valstī laikā no 1996.gada 1.janvāra līdz 1999.gada 31.decembrim, ir ņemama vērā 48 mēnešu vidējā apdrošināšanas iemaksu alga valstī iepriekš norādītajā periodā. Valsts pensijas, kas no 2000.gada 1.janvāra līdz 2001.gada 31.decembrim piešķirtas apdrošinātajām personām, uz kurām attiecināmi iepriekš minētie nosacījumi, pamatojoties uz viņu pieprasījumu, pārrēķināmas no 2002.gada 1.janvāra”. Atbalstīts.

Par pensijām ar atvieglotiem nosacījumiem dzelzceļa nozarē nodarbinātajiem

Papildināt ar punktu šādā redakcijā: „Dzelzceļa nozarē nodarbinātajiem (lokomotīvju mašīnistiem un to palīgiem, kravu vilcienu galvenajiem konduktoriem, vilcienu sastādītājiem, dispečeriem), kuru kopējais apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 25 gadiem un vismaz 15 gadi no tiem ir nostrādāti minētajās profesijās un atbilstīgi ārstu komisijas slēdzienam personai ir liegts darbs attiecīgajā profesijā, ir tiesības pieprasīt vecuma pensiju piecus gadus pirms šā likuma 11.panta pirmajā daļā (ievērojot šo pārejas noteikumu 8.punktu) noteiktā vecuma sasniegšanas”.  Notika diskusija. Vienojas par problēmas risināšanu LM, izstrādājot vienotu izdienas pensiju likumu.

Par tiesībām uz pensiju ar atvieglotiem noteikumiem par darbu sevišķi kaitīgos un sevišķi smagos darba apstākļos vai kaitīgos un smagos darba apstākļos papildu nosacījumi

Papildināt ar punktu šādā redakcijā: "No 2007.gada 1.janvāra personām, kuru kopējais apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 25 gadiem, no kuriem līdz 1995.gada 31.decembrim vismaz trešā daļa nostrādāta kaitīgos un smagos vai sevišķi kaitīgos un sevišķi smagos darba apstākļos saskaņā ar pārejas noteikumu 11.punktā ietvertajiem sarakstiem, ir tiesības vecuma pensiju pieprasīt piecus gadus pirms šā likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktā vecuma sasniegšanas (ievērojot šo pārejas noteikumu 8.punktu)”.  Daļēji atbalstīts - piecu gadu vietā paredzēti divi gadi.
 Jaunumi

Pieraksties lai saņentu jaunumus.