• lv
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO
DARBA PASAULE PASTA NOZARĒ 2030. GADĀŠo Sociālā dialoga komitejas projektu atbalsta Eiropas Komisija, Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāts, VS/2021/0034.

Kopā ir izstrādāti 5 pasta nākotnes 2030 scenāriji un darba grupas turpina tos padziļināti izpētīt, analizēt un pilnveidot. Īpaša uzmanība tika pievērsta digitalizācijas ietekmei uz darbinieku prasmju pilnveidi un darba vides uzlabošanu. Darba devēju un arodbiedrību kopējā sadarbība ļauj labāk izpētīt pasta nozares izaicinājumus un iespējas, lai visi varētu labāk sagatavoties nākotnei. Seminārā kopīgi ieskicējām arī nākotnes profesijas pasta sektorā: zaļais pastnieks un pastniece, inovāciju vadītājs, tīklošanās arhitekts utt.

5 SCENĀRIJU ĪSS APRAKSTS:

I.PELĒKAIS SCENĀRIJS: “STANDARTIZĒTA SABIEDRĪBA”

Sociālā dialoga atjaunošana, organizējot darbiniekus un slēdzot koplīgumus jaunā veidā, tādā sabiedrībā, kas strauji mainās un pārveidojas, izmantojot digitālās tehnoloģijas, lai pārvaldītu graujošas tehnoloģiskas un ekoloģiskas pārmaiņas.

 

II.ROZĀ SCENĀRIJS: “SABIEDRĪBA KĀ ATBALSS TELPĀ”

Pasta nozares arodbiedrību un darba devēju tradicionālā sociālā dialoga beigas, ļoti digitalizētā un individualizētā nišas sabiedrībā un ekonomikā, kurā jaunie pasta nozares dalībnieki nosaka toni.

 

III.ZILAIS SCENĀRIJS: “SABIEDRĪBA, KAS PIELĀGOJAS”

Centieni saglabāt esošos sociālā dialoga formātus, veicot pakāpeniskus pielāgoju-mus lēni reaģējošā sabiedrībā un ekonomikā, kurā pakāpeniski tiek integrēta jaunā realitāte.

 

IV.VIOLETAIS SCENĀRIJS: “NEŠPETNA SABIEDRĪBA”

Sociālā dialoga lēna pasliktināšanās sabiedrībā, ko raksturo spriedze un solidaritātes samazināšanās ekonomiski grūtos laikos.

 

V.ORANŽAIS SCENĀRIJS: “INOVATĪVA SABIEDRĪBA”

Atjaunots sociālais dialogs, izmantojot jaunas metodes, kā galvenais virzītājspēks grūto sociālo un ekonomisko pārmaiņu vadībai, inovatīvā un sociāli labvēlīgā veidā.

 

Lai gan tās pagaidām ir tikai attīstības prognozes, tomēr dažas tendences sabiedrībā un ekonomikā jau iezīmējas ļoti skaidri un pavisam drīz būs pasta realitāte. Arodbiedrību pārstāvjiem ir ļoti svarīgi iesaistīties nākotnes scenāriju plānošanā un izstrādāšanā, lai aizstāvētu darbinieku intereses un nodrošinātu sekmīgu sociālo dialogu.

 

Arodbiedrības iestājas par darba vietu ilgtspēju, pienācīgu apmācību darbiniekiem saprotamā veidā un pieņemamā tempā.

Arodbiedrība ir darbinieku kolektīvā balss uzņēmumā un svarīgs sociālā dialoga partneris pārmaiņu laikā. Jo vairāk darbinieki iesaistās arodbiedrībā, jo lielāka iespēja aizstāvēt savas intereses kopā.

 LSAB PRO prezidente Irēna Liepiņa prezentē idejas no darba grupas
"Sabiedrība kas pielāgojas"

 

Dažas idejas no mūsu darba grupām:

 • Ātra, zaļa un personalizēta piegāde ar pievienoto vērtību (kad ? kur ? kā?);
 • Papildus pakalpojumu ieviešana pastā, piemēram, sociālie pakalpojumi ( apraudzīt vientuļus cilvēkus pēc radinieku pieprasījuma utml.);
 • Apmācīt seniorus lietot planšetes saziņai ar radiniekiem;
 • Izmantot aplikāciju, kas apvieno multidatus, lai paātrinātu piegādes;
 • Pārrobežu sadarbība ar citu ES valstu pasta uzņēmumiem (t.s. inovāciju komandas);
 • Sadarbība ar konkurentiem, lai uzlabotu piegādes ātrumu, daudzveidību;
 • Pieredzes apmaiņa darbinieku starpā – ļoti svarīga- dalīties ar zināšanām gan ar savas nodaļas, gan citu nodaļu darbiniekiem, iekšējo resursu un talantu apzināšana;
 • Darbinieku “ēnošana” savstarpēji mainoties nodaļām uz īsu laiku, lai labāk saprastos un savstarpēji sadarbotos;
 • Pasta uzņēmums - līderis vides resursu saudzēšanas jomā, nosaka pozitīvas tendences sabiedrībā;
 • Pasta nodaļas lauku rajonos kā komunikācijas vieta ar klientiem, lai uzklausītu klientu vēlmes un izstrādātu jaunus pakalpojumus;
 • Vides sertifikātu iegūšana pasta pakalpojumiem;
 • Specializētas, individualizētas piegādes u.c.
 • Nākotnes pasta darbinieku amatu un prasmju apraksti, pieprasījums pēc jaunām profesijām utt.;
 • Pasta 2030 profesijas: zaļais pastnieks/ -ce, inovāciju vadītājs, labbūtības eksperts/ -e; tīklošanās arhitekts/ -te.


Jaunumi

Pieraksties lai saņentu jaunumus.